Novi svetski trend

se zove

“Enkapsulacija”

Razlika je značajna

Enkapsulacija na mikronskom nivou se naziva mikroenkapsulacija. Predstavlja proces u kome se aktivna materija oblaže tankim slojem specijalnog materijala radi povećanja trajnosti, otpornosti i efikasnosti.

Ovaj metod se široko primenjuje u prehrambenoj industriji, industriji boja i lakova, a od skoro i u humanoj medicini i poljoprivredi za oblaganje lekova, pesticida i mineralnih đubriva.

Najnovija metoda enkapsulacije aktivne materije koja je našla primenu u humanoj medicini i poljoprivredi se radi pomoću mikroorganizama. Ovde hemijska jedinjenja ulaze u ćelijsku membranu mikroorganizama čime postaju zaštićena od mnogih negativnih faktora.

Dokazana tehnologija u službi poljoprivrede

Preparat Bakterije sadrži jedne od najefikasnih sojeva mikroorganizama sposobnih da usvoje velike količine hemijskih materija. Tom prilikom potrebno je vršiti intenzivno mešanje najmanje 30 minuta pre primene. Sa dužim mešanjem povećava se i efikasnost enkapsulacije.

Iako će neki pesticidi dovesti do uginuća određenog broja mikroorgnizama, efikasnost enkapsulacije će tada biti još veća. Ovo se dešava zbog toga što kod uginulih organizama ne postoji regulacija propustljivost ćelijske membrane, te ona u potpunosti biva ispunjena.

Glavni razlozi sa enkapsulaciju Bakterijama:

 • Postepeno otpuštanje pesticida i mineralnih đubriva (pojačana efikasnost hemijskih proizvoda)
 • Sposobnost usvajanja oba tipa pesticida (lipofilnih i hidrofilnih)
 • Unapređena sigurnost rada sa pesticidima
 • Povećanje lepljivosti (Bakterije se ponašaju kao okvašivač)
 • Usvajanje štetnih hemijskih jedinjenja i teških metala iz vode i zemljišta
 • Unapređena stabilnost i reaktivnost
 • Povećana higroskopnost (sposobnost zadržavanja vode iz okoline)
 • Poboljšana stabilnost
 • Očuvanje životne sredine
 • Otpornost na visoke temperature i UV zračenje
 • Sprečavanje brzog isparavanja i oksidacije

Važno je znati

Procenat insekticida i fungicida koji ostaje na biljci se kreće između 30 i 55%, dok količina aktivne materije koja dolazi u kontakt sa patogenima i štetočinama iznosi svega 0.1%. U slučaju mineralnih đubriva efikasnost se kreće između 30 i 50%, dok se ostatak ispira u podzemne vode, vezuje u neaktivne oblike, ili isparava u atmosferu.
Ovako niska efikasnost hemijskih preparata i negativan uticaj koji imaju na okolinu više je nego dovoljan razlog za primenu preparata Bakterije radi enkapsulacije.

Poboljšanje efikasnosti hemijskih pesticida i đubriva sa preparatom Bakterije:

 

Mešanje sa insekticidima

Enkapsulacijom insekticida, a nakon tretmana biljaka, mikroorganizmi iz preparata Bakterije se lako zakače na insekte, ili prodru u njihove disajne i digestivne organe. Kako ovo nije sredina u kojoj mikroorganizmi mogu da prežive, dolazi do njihovog uginuća, pri čemu se oslobađa aktivna materija insekticida direktno na mesto gde je efikasnost insekticida daleko veća.

Mešanje sa fungicidima

Nakon enkapsulacije fungicida, a nakon tretmana biljaka, mikroorganizmi iz preparata Bakterije buše ćelijsku membranu patogena, i dodatno olakšavaju dublji prodor hemijskih fungicida.

 Mešanje sa herbicidima

Jedinjenja koja se nalaze u Bakterijama u vidu aminokiselina, vitamina i biljnih hormona znatno olakšavaju prolazak herbicida kroz ćelijsku membranu korova i njihovo dalje kretanje kroz biljku, što znatno povećava efikasnost. Kako Bakterije imaju jak stimulativni efekat, biljka će biti u velikoj meri zaštićena od herbicidnog šoka.

 Mešanje sa mineralnim đubrivima

Zbog niske efikasnosti i brzog vezivanja (inaktiviranja) mineralnih đubriva u zemljištu, mikroorganizmi iz preparata Bakterije kroz efekat enkapsulacije uspevaju da sačuvaju đubrivo u sebi i postepeno ga predaju biljci. Na ovaj način se značajno sprečava zaslanjivanje, ispiranje, isparavanje i vezivanje đubriva u zemljištu.